AK Տառատեսակներ

AK-Տառատեսակները պարունակում են Ռուսերեն, Հայերեն, Անգլերեն տառեր և հատուկ նիշեր՝
Դրամ“, “Ռուբլի“, “Յո“, “Տվյորդիյ Զնակ“, որոնք կարելի ե տպել օգտագործելով մեր “Autograph Keys” ստեղնաշարը!

Ահա ղհումները.

AK Unicode Arial
AK Unicode Times
AK Unicode Sylfaen
AK Unicode Tahoma
AK Unicode Courier

Make Armenian as System Font – All Menus, Dialogs, Icons will have Armenian Font

If any problem with downloading, – here are the alternative links for mirror files:
All AK-Fonts: Mirror 1 , Mirror 2

Հատուկ ստեղներ Հայերեն ռեժիմում:
6” – Հայկական Դրամ /AK-տառատեսակների դեպքում/
“Right Alt” + “U” – միատառ “ՈՒ” /AK-տառատեսակների դեպքում/

Հատուկ ստեղներ Ռուսերեն ռեժիմում:
“6” – Տվյորդիյ զնակ-Ъъ; “7” – Յո-Ёё

Հատուկ ստեղներ բոլոր UNICODE ռեժիմներում.

“Right Alt” + ” ` ” – “¢”
“Right Alt” + “1” – Հայկական Դրամ /AK-տառատեսակների դեպքում/ – ֏
“Right Alt” + “2” – Ռուսական Ռուբլի /AK-տառատեսակների դեպքում/ – Џ
“Right Alt” + “3” – “€”
“Right Alt” + “4” – “$”
“Right Alt” + “5” – “%”
“Right Alt” + “6” – “£”
“Right Alt” + “7” – “¥”
“Right Alt” + “8” – “*”
“Right Alt” + “9” – “(”
“Right Alt” + “0” – “)”
“Right Alt” + “-” – “№”
“Right Alt” + “=” – “=”
“Right Alt” + “\” – “\”
“Right Alt” + “[” – “[”
“Right Alt” + “]” – “]”
“Right Alt” + ” ‘ ” – ” ‘ ”
“Right Alt” + “/” – “?”
“Right Alt” + “,” – “”
“Right Alt”+”Shift”+”1..0,-,=,\” – “1..0,-,=,\”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: